Sieira Mucientes, Sara

Elección del Consejo de Administración de Radio-Televisión Madrid : el deber de motivación de los acuerdos de la Mesa de la Cámara con incidencia en derechos fundamentales. Comentario a la Sentencia del Tribunal Constitucional 20/2018, de 5 de marzo, en el recurso de amparo núm. 1821/2016 (B.O.E. núm. 90, de 13 de abril de 2018) [Recurso electrónico] / Sara Sieira Mucientes

Na Sentenza que resolve o recurso de amparo 1821-2016, promovido pola Federación Rexional de Servizos da Unión Xeral de Traballadores de Madrid en relación cos acordos da Mesa da Asemblea de Madrid sobre designación das organizacións profesionais e sociais para propoñer cinco candidatos ao Consello de administración de Radio Televisión Madrid, o Tribunal Constitucional considera arbitrarios os Acordos da Mesa da Asemblea de Madrid que excluíron ao sindicato recorrente do procedemento de elección, por incorporar acríticamente o acordo da Comisión de Control resultante da votación que, para o efecto, produciuse na sesión correspondente, por canto dita votación non constitúe motivación algunha, senón expresión dunha razón de oportunidade política, estando en presenza de actos parlamentarios con incidencia nos dereitos fundamentais de terceiros, en concreto, do dereito de acceso en igualdade de condicións (art. 14 CE), aos medios de comunicación social públicos (art. 20.3 CE) e á liberdade sindical (art. 28.1 CE).

En: Revista de las Cortes Generales .-- , nº 106 (2019), p. 619-632Tribunal Constitucional
Recurso de amparo
Derecho del individuo
Libertad sindical
Consejo de administración Radio-Televisión Madrid

Texto completo : https://revista.cortesgenerales.es/rcg/article/view/1415/1414

Parlamento de Galicia. Biblioteca
Rúa do Hórreo, 63
15701-Santiago de Compostela (A Coruña)
Tfno. 981551300. Ext. 2311, 2120
biblioteca@parlamentodegalicia.gal

Powered by Koha