saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Campos de outono

Autor Xavier Pousa Carrera
Data/Fecha 1987
Medidas 73x60 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

A obra de Xavier Pousa Carrera (Goián-Tomiño, Pontevedra, 1931-Vigo, 2000) parte do mundo ribeirán e miñoto do Rosal, terras limítrofes con Portugal, separadas pola raia húmida do Miño. Esta é a cor do seu mundo, e de aquí tira moitos dos temas que fixo como o pintor paisaxista e realista que foi. Os seus pasos vitais esenciais levarano dende noviño á pintura, e a tomar clases co artista paisaxista conveciño Antonio Fernández Gómez, que estivera en Brasil e Italia. Vai cunha bolsa de estudos a Madrid, recibindo clases de debuxo no Círculo de Bellas Artes, e faise copista do Museo do Prado, antes do seu ingreso na Escuela Superior de San Fernando, onde estará dende 1951 a 1956. Do nivel acadado fala o premio en 1953 na materia de Colorido e Composición, e a bolsa de paisaxe de El Paular, Segovia. Danlle o Premio Sésamo en 1956 e regresa a Galicia, expoñendo en Vigo. En Ourense farao tamén en 1962, unha cidade decisiva esta para el, onde casa, e a amizade con Manolo de Buciños. Xuntarase así co grupo dos Artistiñas, Quessada, de Dios e Acisclo, expoñendo con eles en clave de 7 artistas gallegos, con Virxilio e Arturo Baltar. En Vigo, cos colegas da taberna do Elixio, entra en 1968 na Estampa Popular Galega, e prepara exposicións. Entra de asesor artístico de Caixa Nova en 1980, e organiza os ciclos sobre Plástica Gallega con Colmeiro e Antonio Quesada.

Relevante no seu caso son as viaxes dende a que fai a Italia en 1953, e por Europa, que son actividade formativa constante, viaxes coa familia, e amigos como Buciños. A pintura de Van Gogh impresionarao, e a forma de pintar de Monet deixará nel fonda pegada. Os campos marelos e as papoulas foron a súa paixón, e prefería pintar au plein air, a técnica directa en contacto coa natureza.

De aquí xorde a maior parte das súas obras que hai no Parlamento, paisaxes, principalmente, das luminosas terras do suroeste de Galicia, que firma 'Xavier Pousa' nos Campos en outono, e a data '87', o tema dunhas vides de tons cálidos que nos transmiten a lentura dunhas terras coa luz do Rosal; e en Primavera, de 1995, son os verdes e violetas, co ceo apenas unha breve alusión nos dous casos. Hai o mesmo contraste en Castiñeiros, de 1987, obra na que dominan os verdes, mentres que no Camiño de Carrasquedo, de 1988, desenvolve o argumento nun outono, coa paisaxe a contraluz, nun cruzamento de camiños de bocarribeira, coa luz gris que ascende dende o val. Pinta Amendoeiras (Almendros) en 1987 a carón dunhas casas, un óleo do final do inverno que é cando están en flor. A auga no encoro é o centro en Castrelo de Miño, daquel mesmo ano, mais o interese da obra non está nela ou nas vides, que semellan durmir, pois é inverno: son as mimosas en flor dende o perfil topográfico recoñecible da vista ourensá deste Ribeiro do Miño. Así sucede tamén con outra das obras denominada Dunas de Camposancos, A Guarda, datada en 1994, pois é de aquí, da paisaxe fluvial da desembocadura do Miño, con Caminha, Portugal, do outro lado, a realidade que lle interesaba ao artista, a vexetación de cores sobre a compacta area, sendo a auga e a terra comparsas nesta mariña. E por último Mimosas, de 1992, un bodegón singular, sutil e delicado, unhas pólas de mimosas contra un fondo negro, nunha xerra de estilo portugués, que se asenta nunha puntilla, sobre unha mesa de cor marela que equilibra e complementa a gama cromática das mimosas.

Foi requirido tamén para o retrato, no que amosa ter grandes recursos. Nos fondos do Parlamento están os do presidente Antonio Rosón, o da raíña dona Sofía e o de Felipe de Borbón como Príncipe de Asturias, obras dos anos oitenta, xa comentadas máis atrás. A elas débese engadir o de Ricardo Carballo Calero, unha das súas derradeiras obras. O persoeiro viste a toga azul celeste de Filosofía e Letras, indumentaria académica como profesor da Universidade de Santiago. Falecido en 1990, a súa biblioteca e arquivo persoal foron adquiridos polo Parlamento de Galicia en 1997 e están nunha sala anexa á Biblioteca que preside o seu retrato, encargado ao artista en 1999. Todos estes retratos seus son realmente magníficos e cálidos, mais neste último imponse unha sensación de inacabado, pola pincelada máis solta. En toda a década dos oitenta o artista seguiu facendo exposicións na sala Macarrón, de Madrid, ou en Vigo e Ourense. Unha das últimas foi a da Casa da Parra en Santiago con Buciños en 1993. CaixaVigo faille unha retrospectiva no ano seguinte, sendo tamén de entón cando se xuntan aqueles Siete artistas gallegos na apertura da Galería de arte Volter en Ourense.

La obra de Xavier Pousa Carrera (Goián-Tomiño, Pontevedra, 1931-Vigo, 2000) parte del mundo ribeirán y miñoto de O Rosal, tierras limítrofes con Portugal, separadas por la raya húmeda del Miño. Este es el color de su mundo, y de aquí tiran muchos de los temas que hizo como el pintor paisajista y realista que fue. Sus pasos vitales esenciales lo llevarán desde joven a la pintura, y a tomar clases con el artista paisajista convecino Antonio Fernández Gómez, que había estado en Brasil e Italia. Va a Madrid con una beca de estudios, recibiendo clases de dibujo en el Círculo de Bellas Artes, y se hace copista del Museo del Prado, antes de su ingreso en la Escuela Superior de San Fernando, donde estará desde 1951 a 1956. Del nivel alcanzado, habla el premio en 1953 en la materia de Colorido y Composición, y la beca de paisaje de El Paular, Segovia. Le dan el Premio Sésamo en 1956 y regresa a Galicia, exponiendo en Vigo. En Ourense lo hará también en 1962, una ciudad decisiva para él, donde se casa, y traba amistad con Manolo de Buciños. Se juntará así con el grupo de los Artistiñas, Quessada, de Dios y Acisclo, exponiendo con ellos en clave de 7 artistas gallegos, con Virxilio y Arturo Baltar. En Vigo, con los colegas de la taberna del Elixio, entra en 1968 en la Estampa Popular Gallega, y prepara exposiciones. Entra de asesor artístico de Caixa Nova en 1980, y organiza los ciclos sobre Plástica Gallega con Colmeiro y Antonio Quesada.

Relevante en su caso son los viajes que hace a Italia en 1953, y por Europa, que son actividad formativa constante, viajes con la familia, y amigos como Buciños. La pintura de Van Gogh lo impresionará, y la forma de pintar de Monet dejará en él honda huella. Los campos amarillos y las amapolas fueron su pasión, y prefería pintar au plein air, la técnica directa en contacto con la naturaleza.

De aquí surge la mayor parte de sus obras que hay en el Parlamento, paisajes, principalmente, de las luminosas tierras del sudoeste de Galicia, que firma 'Xavier Pousa' en los Campos de outono, y la fecha '87', el tema de unas vides de tonos cálidos que nos transmiten la lentitud de unas tierras con la luz de O Rosal; y en Primavera, de 1995, son los verdes y violetas, con el cielo apenas una breve alusión en los dos casos. Hay el mismo contraste en Castiñeiros, de 1987, obra en la que dominan los verdes, mientras que en el Camiño de Carrasquedo, de 1988, desarrolla el argumento en un otoño, con el paisaje al trasluz, en un cruce de caminos de bocarribeira, con la luz gris que asciende desde el valle. Pinta Amendoeiras (Almendros) en 1987 al lado de unas casas, un óleo del final del invierno que es cuando están en flor. El agua en el embalse es el centro en Castrelo de Miño, de aquel mismo año, pero el interés de la obra no está en ella o en las vides, que parecen dormir, pues es invierno: son las mimosas en flor desde el perfil topográfico reconocible de la vista ourensana de este Ribeiro del Miño. Así sucede también con otra de las obras denominada Dunas de Camposancos, A Guarda, datada en 1994, pues es de aquí, del paisaje fluvial de la desembocadura del Miño, con Caminha, Portugal, del otro lado, la realidad que le interesaba al artista, la vegetación de colores sobre la compacta arena, siendo el agua y la tierra comparsas en esta marina. Y por último Mimosas, de 1992, un bodegón singular, sutil y delicado, unas ramas de mimosas contra un fondo negro, en una jarra de estilo portugués, que se asienta en una puntilla, sobre una mesa de color amarillo que equilibra y complementa la gama cromática de las mimosas.

Fue requerido también para el retrato, en el que muestra tener grandes recursos. En los fondos del Parlamento están los del presidente Antonio Rosón, la reina doña Sofía y Felipe de Borbón como Príncipe de Asturias, obras de los años ochenta, ya comentadas. A ellas se debe añadir la de Ricardo Carvalho Calero, una de sus últimas obras. La figura viste la toga azul celeste de Filosofía y Letras, indumentaria académica como profesor de la Universidad de Santiago. Fallecido en 1990, su biblioteca y archivo personal fueron adquiridos por el Parlamento de Galicia en 1997 y están en una sala anexa a la Biblioteca que preside su retrato, encargado al artista en 1999. Todos estos retratos suyos son realmente magníficos y cálidos, pero en este último se imponen una sensación de inacabado, por la pincelada más suelta. En toda la década de los ochenta el artista siguió haciendo exposiciones en la sala Macarrón, de Madrid, o en Vigo y Ourense. Una de las últimas fue la de la Casa de la Parra en Santiago con Buciños en 1993. CaixaVigo le hace una retrospectiva en el año siguiente, siendo también de entonces cuando se juntan aquellos Siete artistas gallegos en la apertura de la Galería de arte Volter en Ourense.

saltar al pe de página