saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

O Carro

Autor Roberto González del Blanco
Data/Fecha 1934-1935
Medidas 190x190 cm
Técnica|Material Óleo, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Roberto Daniel González del Blanco. Leonés de berce (1887), vinculouse a Galicia dende moi novo cando, orfo de pai, chega coa súa nai a Compostela para vivir á beira dun tío materno, Eugenio del Blanco Álvarez, que era chanceler na curia diocesana. Na cidade medra e estuda, no tempo do arcebispo José María Martín de Herrera (1889-1922), e neste ambiente eclesiástico que o acubilla na cidade vivirá até a fin dos seus días, en 1959. Do seu estudio saíron as obras que espallaron a imaxe de Galego, como tipo iconográfico canónico popular do imaxinario, na primeira metade do século XX, concepto de seu que se prolonga coas fotos das postais practicamente até finais daquel. Compaxina o bacharelato coas clases con José Fenollera, ademais das de Mariano Tito Vázquez, e é encamiñado a Madrid para estudar Ciencias Exactas, en 1905, carreira na que non persevera. Pasa a estudar Medicina, até licenciarse, sen deixar nunca a pintura, tomando clases nocturnas no Círculo de Bellas Artes. O seu non era capricho, pois xa en 1908 se presentara á Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza e acadara unha terceira medalla, galardón que tamén consegue no Nacional de Artes Decorativas de 1911. Fai viaxes por Oriente próximo, e vive un ano en Florencia con outros artistas. A Grande Guerre sorpréndeo de viaxe por Turquía e Grecia, e cando regresa a Madrid, en 1917, consegue unha terceira medalla no Nacional de Bellas Artes. Vivirá en Cuba e pasará a EE.UU. para residir en Boston e Nova York durante cinco anos. Xa en Santiago en 1924, trasladarase a Cádiz tres anos despois en calidade de catedrático de Anatomía Pictórica da Escola de Artes y Oficios. En 1932 volve a Compostela para ser o director de Artes e Oficios, mais marchará dous anos despois para Madrid como profesor de debuxo na Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, da que era académico numerario dende a época gaditana. Mais ao pouco volve para Compostela, onde xa residirá até a fin dos seus días, e exerce de profesor de debuxo na Escuela de Trabajo e pinta, asentándose entre a burguesía, e ademais dende a decoración, asociado a Enrique Meyer. Nos seus cadros, moitos de gran formato, a temática campesiña é grandilocuente, con algo de ampulosidade, dende casos menores, sucedidos, recreando ambientes cos personaxes, sendo a súa técnica apropiada, mais deixando un resaibo a ficción. Morreu en 1959.

A obra da colección do Parlamento, O carro (ca. 1934-1935), está pintada na época de director de Artes e Oficios. Trátase dun óleo sobre lenzo, de gran porte, que leva unha inscrición na parte inferior dereita, «R. GONZÁLEZ del BLANCO / AGÜEIROS». As tres mulleres novas do cadro visten vestimentas de campesiñas e levan mantóns de cores vivas que cruzan sobre as camisas. Traen un carro de bois cheo de palla, e unha delas está deitada enriba, cos estadullos á man, sorrindo, mentres outra delas detén a xugada e colle a vaca dos cornos, e malia que a que leva o carro coa carga ten a aguillada, o transporte detense. Unha escena amable, de anécdota, nun camiño sen valados e preto dunhas maceiras, cunhas mulleres vizosas, case repoludas, co que quere transmitir un ambiente de ledicia no traballo, a idea dende o bucólico do mundo rural. Un episodio anecdótico da vida do campo, lonxe da realidade, dende as leccións aprendidas de Tito Vázquez, e Álvarez de Sotomayor. Agüeiros, variante de Augueiros, será o lugar do sucedido, un microtopónimo en realidade.

Roberto Daniel González del Blanco. Leonés de cuna (1887), se vinculó a Galicia desde muy joven cuando, huérfano de padre, llega con su madre a Compostela para vivir al lado de un tío materno, Eugenio del Blanco Álvarez, que era canciller en la curia diocesana. En la ciudad crece y estudia, en tiempos del arzobispo José María Martín de Herrera (1889-1922), y en este ambiente eclesiástico que lo cobija en la ciudad vivirá hasta el fin de sus días, en 1959. De su estudio salieron las obras que difundieron la imagen de Gallego, como tipo iconográfico canónico popular del imaginario, en la primera mitad del siglo XX, concepto de por sí que se prolonga con las fotos de las postales prácticamente hasta finales de siglo. Compagina el bachillerato con las clases con José Fenollera, además de las de Mariano Tito Vázquez, y es encaminado a Madrid para estudiar Ciencias Exactas, en 1905, carrera en la que no persevera. Pasa a estudiar Medicina, hasta licenciarse, sin dejar nunca la pintura, tomando clases nocturnas en el Círculo de Bellas Artes. Lo suyo no era capricho, pues ya en 1908 se había presentado a la Exposición Hispano-Francesa de Zaragoza y había conseguido una tercera medalla, galardón que también consigue en el Nacional de Artes Decorativas de 1911. Hace viajes por Oriente próximo, y vive un año en Florencia con otros artistas. La Grande Guerre lo sorprende de viaje por Turquía y Grecia, y cuando regresa a Madrid, en 1917, consigue una tercera medalla en el Nacional de Bellas Artes. Vivirá en Cuba y pasará a EE. UU. para residir en Boston y Nueva York durante cinco años. Ya en Santiago en 1924, se trasladará a Cádiz tres años después en calidad de catedrático de Anatomía Pictórica de la Escuela de Artes y Oficios. En 1932 vuelve a Compostela para ser el director de Artes y Oficios, pero se marchará dos años después para Madrid como profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de la que era académico numerario desde la época gaditana. poco tiempo después vuelve a Compostela, donde ya residirá hasta el fin de sus días, y ejerce de profesor de dibujo en la Escuela de Trabajo y pinta, asentándose entre la burguesía, y además desde la decoración, asociado a Enrique Meyer. Nos En sus cuadros, muchos de gran formato, la temática campesina es grandilocuente, con algo de ampulosidad, desde casos menores, sucedidos, recreando ambientes con los personajes, siendo su técnica apropiada, pero dejando un regusto a ficción. Murió en 1959.

La obra de la colección del Parlamento, O carro (ca. 1934-1935), está pintada en su época de director de Artes y Oficios. Se trata de un óleo sobre lienzo, de gran porte, que lleva una inscripción en la parte inferior derecha, «R. GONZÁLEZ del BLANCO / AGÜEIROS». Las tres mujeres jóvenes del cuadro visten atuendos de campesinas y llevan mantones de colores vivos que cruzan sobre las camisas. Traen un carro de bueyes lleno de paja, y una de ellas está acostada arriba, con las estacas en la mano, sonriendo, mientras otra de ellas detiene la yunta y coge la vaca de los cuernos, y a pesar de que la que lleva el carro con la carga tiene la aguijada, el transporte se detiene. Una escena amable, de anécdota, en un camino sin vallados y cerca de unos manzanos, con unas mujeres vizosas, casi repoludas, con el que quiere transmitir un ambiente de alegría en el trabajo, la idea desde lo bucólico del mundo rural. Un episodio anecdótico de la vida del campo, lejos de la realidad, desde las lecciones aprendidas de Tito Vázquez, y Álvarez de Sotomayor. Agüeiros, variante de Augueiros, será el lugar del sucedido, un microtopónimo en realidad.

saltar al pe de página