saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

As SS.MM. Os Reis de España

Autor Manuel Matas García
Data/Fecha 1996
Medidas 81x100 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O pintor Manuel Matas García foi escollido para facer varios retratos de persoeiros tanto do Estado como do Parlamento. Nado en Salamanca en 1928, marchou a Bilbao estudar. Continuará os estudos en Madrid, que afondará nas estadías en Venecia e Londres. Dende 1958 viviu un tempo en Caracas, Venezuela, con visitas a EE.UU., en Porto Rico e Miami, Florida, no continente, ademais de Nova York, e deste periplo vén a súa sona de gran retratista de políticos e personaxes públicos. Regresou a España nos anos oitenta, e residiu no Rosal, Pontevedra, de onde era a súa muller. Morreu en 2004 en Santiago de Compostela.

O primeiro dos retratos, por orde de representación institucional, é o de Victorino Núñez Rodríguez (1936-2010), quen, dende que fora elixido deputado en 1990, se converteu en presidente entre 1990 e 1997, na terceira e a cuarta lexislaturas. Con anterioridade fora presidente da Deputación de Ourense. Asínao o artista como 'M. Matas', no extremo inferior dereito, e representa o ourensán adoptivo, nado en Quiroga (Lugo), sentado nunha butaca baixa de coiro negro, e a luz pola dereita, fitándonos e cun leve sorriso, coas mans unha sobre a outra. Nunha butaca semellante, aínda que sentado máis recto, as pernas en paralelo, coloca a José María Garcia Leira (n. 1934), que foi o presidente do Parlamento entre 1997 e 2005, e deputado dende 1990. Antes fora alcalde de Vilalba, a súa terra, entre 1979 e 1990 e, en paralelo, vicepresidente da Deputación de Lugo. Coloca un foco de luz sobre o rostro, que se reflicte nos cristais das lentes e nas canas, realzando a súa figura con mestría co intenso fondo verde detrás.

O artista pintou en 1995 os dous retratos de El-Rei Xoán Carlos I de Borbón e da súa muller Sofía de Grecia, raíña consorte, óleos sobre lenzo. Naquel o rei está con uniforme militar e as condecoracións ao uso representativo de pé, nun lugar sobreelevado do terreo, cos pés na terra clara. A man esquerda enriba da dereita, en eixe co rostro e os pés. Detrás coloca a paisaxe dun pequeno val, cun regato, herba e vexetación máis escura nos verdes, e máis clara despois, e cara á esquerda, onde os ceos se abren, xa sen nubeiros. O da raíña Sofía, sorrindo con franqueza, vestido elegante e vermello escuro con faixa bordada, mans e rostro nun eixe tamén, situándoa nun salón, cun fondo verde degradado pola luz. Anos despois,en 1997, fará os retratos deles como parella rexia, os Reis de España, a máis alta representación institucional do Estado, aínda que aquí os pinta de rúa, nunha pose familiar, firmando a obra á dereita deles.

Nas outras obras de retrato o pintor pode ser máis creativo, xa que os persoeiros son personaxes históricos: Asínao o artista como 'M. Matas', e representa a Rosalía de Castro, e Castelao, ídem., que teñen un ar de familia dende a composición. Aquel, o da gran dama das Letras Galegas, represéntaa no extremo dun salón alto, que pecha unha cortina e unha balaustrada aberta á paisaxe verdescente, ao xeito do verso de Pondal do Himno Galego, e entre aquela e a poeta, sobre o moble, van dous libros pechados.[1] No segundo, sitúa o persoeiro ao pé da varanda do balcón, coa cidade de Santiago cara á catedral e o pazo de Raxoi, cun intermedio vexetal, a tópica vista dende a Alameda da Ferradura. En ambas as obras os retratos ollan de pé para nós, como interpelándonos, sorrindo o de Rosalía. E, finalmente, unha paisaxe, temática na que este artista foi un mestre. Trátase de Santiago desde o Pedroso,unha inusual vista baixa da cidade histórica coas moles arquitectónicas do convento dos Franciscanos, o beneditino de San Martiño Pinario, a facultade de Medicina e o Hostal dos Reis Católicos, co pazo de Raxoi, a sede municipal, que pecha a praza do Obradoiro. O artista consegue así que as torres da catedral emerxan até a liña do horizonte, co monte Gaiás á súa esquerda, e a cidade á dereita dela. En primeiro termo, a vexetación do Pedroso e as dúas liñas de casas brancas cos tellados de cor, entre os lameiros, falan da súa competencia compositiva, dende a parte superior dereita coa pequena póla. 'M. Matas 93', no extremo inferior esquerdo, é a súa sinatura e data neste bo óleo sobre lenzo. Foi un dos máis destacados pintores realistas de Galicia.

El pintor Manuel Matas García fue escogido para hacer varios retratos de figuras tanto del Estado como del Parlamento. Nacido en Salamanca en 1928, se fue a Bilbao estudiar. Continuará sus estudios en Madrid, que ahondará en las estadías en Venecia y Londres. Desde 1958 vivió un tiempo en Caracas, Venezuela, con visitas a EE. UU., en Puerto Rico y Miami, Florida, en el continente, además de Nueva York, y de este periplo viene su fama de gran retratista de políticos y personajes públicos. Regresó a España en los años ochenta, y residió en el Rosal, Pontevedra, de donde era su mujer. Murió en 2004 en Santiago de Compostela.

El primero de los retratos, por orden de representación institucional, es el de Victorino Núñez Rodríguez (1936-2010), quien, desde que había sido elegido diputado en 1990, se convirtió en presidente entre 1990 y 1997, en la tercera y la cuarta legislaturas. Con anterioridad había sido presidente de la Diputación de Ourense. Lo firma el artista como 'M. Matas', en el extremo inferior derecho, y representa al ourensano adoptivo, nacido en Quiroga (Lugo), sentado en una butaca baja de cuero negro, y la luz por la derecha, mirándonos fijamente y con una leve sonrisa, con las manos una sobre a otra. En una butaca semejante, aunque sentado más recto, las piernas en paralelo, coloca a José María Garcia Leira ( n. 1934), que fue el presidente del Parlamento entre 1997 y 2005, y diputado desde 1990. Antes había sido alcalde de Vilalba, su tierra, entre 1979 y 1990 y, en paralelo, vicepresidente de la Diputación de Lugo. Coloca un foco de luz sobre el rostro, que se refleja en los cristales de las gafas y en las cañas, realzando su figura con maestría con el intenso fondo verde detrás.

El artista pintó en 1995 los dos retratos de El-Rei Xoán Carlos I de Borbón y de su mujer Sofía de Grecia, reina consorte, óleos sobre lienzo. En este el rey está con uniforme militar y las condecoraciones al uso representativo de pie, en un lugar sobreelevado del terreno, con los pies en la tierra clara. La mano izquierda sobre la derecha, en eje con el rostro y los pies. Detrás coloca el paisaje de un pequeño valle, con un riachuelo, hierba y vegetación más oscura en los verdes, y más clara después, y hacia la izquierda, donde los cielos se abren, ya sin nubes. El de la reina Sofía, sonriendo con franqueza, vestido elegante y rojo oscuro con faja bordada, manos y rostro en eje también, situándola en un salón, con un fondo verde degradado por la luz. Años después, en 1997, hará los retratos de ellos como pareja regia, los Reyes de España, la más alta representación institucional del Estado, aunque aquí los pinta de calle, en una pose familiar, firmando la obra a la derecha de ellos.

En las otras obras de retrato, el pintor puede ser más creativo, ya que las figuras son personajes históricos: Lo firma el artista como 'M. Matas', y representa a Rosalía de Castro, y Castelao, ídem., que tienen un aire de familia desde la composición. Aquel, a la gran dama de las Letras Gallegas, la representa en el extremo de un salón alto, que cierra una cortina y una balaustrada abierta al paisaje verdescente, según verso de Pondal del Himno Gallego, y entre aquella y la poeta, sobre el mueble, van dos libros cerrados.En el segundo, sitúa la figura al pie de la barandilla del balcón, con la ciudad de Santiago hacia la catedral y el pazo de Raxoi, con un intermedio vegetal, la típica vista desde la Alameda de la Herradura. En ambas obras, los retratos miran de pie hacia nosotros, como interpelándonos, sonriendo el de Rosalía. Y, finalmente, un paisaje, temática en la que este artista fue un maestro. Se trata de Santiago desde O Pedroso, una inusual vista baja de la ciudad histórica con las moles arquitectónicas del convento de los Franciscanos, el beneditino de San Martiño Pinario, la facultad de Medicina y el Hostal dos Reis Católicos, con el pazo de Raxoi, la sede municipal, que cierra la plaza del Obradoiro. El artista consigue así que las torres de la catedral emerjan hasta la línea del horizonte, con el monte Gaiás a su izquierda, y la ciudad a la derecha. En primer término, la vegetación del Pedroso y las dos líneas de casas blancas con los tejados de color, entre los barrizales, hablan de su competencia compositiva, desde la parte superior derecha con la pequeña rama. 'M. Matas 93', en el extremo inferior izquierdo, es su firma y fecha en este óleo sobre lienzo. Fue uno de los más destacados pintores realistas de Galicia.

saltar al pe de página