saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

El resurgir del capital humano de Galicia

Á dereita da entrada do edificio do parlamento está a escultura, realizada en 2017, de Ramón Conde Bermúdez (Ourense, 1951), El resurgir del capital humano de Galicia, obra colectiva na que un grupo de homes avanza en falanxe, todos xuntos, mais sen as armas do exército macedonio de Filipo II e Alexandre Magno, temibles e poderosos, que venceran as forzas militares do Imperio persa, tan superiores en cantidade... Eles camiñan en compacta formación, sen espada na dereita e escudo na esquerda, como facían os espartanos de Leónidas no paso das Termópilas, no afastado Helesponto... Van ombreiro contra ombreiro, brazos paralelos ás cadeiras, pé esquerdo adiantado á vez en marcial marcha, vestidos con pantalóns e chaquetas, traxes civís, sen insignias, cruces nin xarreteiras..., tres diante, dous máis nos espazos intermedios, bloque compacto que se fai pequeno cara a atrás, pois o grupo acaba de acadar o cumio, logo da camiñada, pero tras deles veñen multitude. Son homes, mais son homes-masa, nunha arela común, todos á vez! Pisan unha terra que en silueta semella o noso noroeste, Galicia, eles son a súa xente, somos nós, que o artista así amosa conceptualmente, nesta pequena escultura, enriba dunha peaña pétrea, de distinta cor.


A la derecha de la entrada del edificio del parlamento, está la escultura, realizada en 2017, de Ramón Conde Bermúdez (Ourense, 1951), El resurgir del capital humano de Galicia, obra colectiva en la que un grupo de hombres avanza en falange, todos juntos, mas sin las armas del ejército macedonio de Filipo II y Alejandro Magno, temibles y poderosos, que habían vencido las fuerzas militares del Imperio persa, tan superiores en cantidad... Ellos caminan en compacta formación, sin espada en la derecha y escudo en la izquierda, como hacían los espartanos de Leónidas en el paso de las Termópilas, en el alejado Helesponto... Van hombro contra hombro, brazos paralelos a las caderas, pie izquierdo adelantado a la vez en marcial marcha, vestidos con pantalones y chaquetas, trajes civiles, sin insignias, cruces ni charreteras..., tres delante, dos más en los espacios intermedios, bloque compacto que se hace pequeño hacia atrás, pues el grupo acaba de alcanzar la cumbre, después de la caminata, pero detras de ellos vienen multitud. Son hombres, pero son hombres-masa, en una ansia común, ¡todos a la vez! Pisan una tierra que en silueta parece nuestro noroeste, Galicia, ellos son su gente, somos nosotros, a quienes el artista así muestra conceptualmente en esta pequeña escultura, encima de una peaña pétrea de distinto color.

Autor Ramón Conde Bermúdez
Data/Fecha 2017
Medidas 50x60x42 cm
Técnica|Material Bronce
Tipo Escultura
* Colección Parlamento de Galicia

Á dereita da entrada do edificio do parlamento está a escultura, realizada en 2017, de Ramón Conde Bermúdez (Ourense, 1951), El resurgir del capital humano de Galicia, obra colectiva na que un grupo de homes avanza en falanxe, todos xuntos, mais sen as armas do exército macedonio de Filipo II e Alexandre Magno, temibles e poderosos, que venceran as forzas militares do Imperio persa, tan superiores en cantidade... Eles camiñan en compacta formación, sen espada na dereita e escudo na esquerda, como facían os espartanos de Leónidas no paso das Termópilas, no afastado Helesponto... Van ombreiro contra ombreiro, brazos paralelos ás cadeiras, pé esquerdo adiantado á vez en marcial marcha, vestidos con pantalóns e chaquetas, traxes civís, sen insignias, cruces nin xarreteiras..., tres diante, dous máis nos espazos intermedios, bloque compacto que se fai pequeno cara a atrás, pois o grupo acaba de acadar o cumio, logo da camiñada, pero tras deles veñen multitude. Son homes, mais son homes-masa, nunha arela común, todos á vez! Pisan unha terra que en silueta semella o noso noroeste, Galicia, eles son a súa xente, somos nós, que o artista así amosa conceptualmente, nesta pequena escultura, enriba dunha peaña pétrea, de distinta cor. A obra do Parlamento, asinada e datada (Ramon (sic)/ Conde/ 2017, parte esquerda), é reveladora do seu proceder plástico, ben dúctil, máis alá da súa coñecida praxe plástica, na que sempre lle dá unha gran importancia á expresión do rostro. Mais aquí os homes van sen facianas individualizadas, pois non teñen rostro, do que resulta unha mirada sobre as actitudes humanas, dende o grupo.

O artista buscou sempre que os corpos falen, dende unhas mórbidas aparencias, esaxeradas deformacións nas que agocha o seu xénero, nun efecto buscado, para centrarse na masa corpórea, e facendo que todo o cabelo e os elementos pilosos desaparezan tamén..., quedando así, tan só, a actitude e o xesto, cos que falan as súas obras. Dende os anos oitenta colocará obras en prazas e espazos públicos por toda Galicia: Outra das súas liñas, dentro dos parámetros mencionados, é a expresión do músculo e a sexualidade, dende os anos noventa.

O artista ourensán apunta outra das súas constantes, a do traballo con conceptos filosóficos e psicolóxicos, dende os seus homes-montaña aos homes-colectividade galega no cumio do outeiro de Galicia. Así se amosa nesta obra do Parlamento de Galicia.

A la derecha de la entrada del edificio del parlamento, está la escultura, realizada en 2017, de Ramón Conde Bermúdez (Ourense, 1951), El resurgir del capital humano de Galicia, obra colectiva en la que un grupo de hombres avanza en falange, todos juntos, mas sin las armas del ejército macedonio de Filipo II y Alejandro Magno, temibles y poderosos, que habían vencido las fuerzas militares del Imperio persa, tan superiores en cantidad... Ellos caminan en compacta formación, sin espada en la derecha y escudo en la izquierda, como hacían los espartanos de Leónidas en el paso de las Termópilas, en el alejado Helesponto... Van hombro contra hombro, brazos paralelos a las caderas, pie izquierdo adelantado a la vez en marcial marcha, vestidos con pantalones y chaquetas, trajes civiles, sin insignias, cruces ni charreteras..., tres delante, dos más en los espacios intermedios, bloque compacto que se hace pequeño hacia atrás, pues el grupo acaba de alcanzar la cumbre, después de la caminata, pero detras de ellos vienen multitud. Son hombres, pero son hombres-masa, en una ansia común, ¡todos a la vez! Pisan una tierra que en silueta parece nuestro noroeste, Galicia, ellos son su gente, somos nosotros, a quienes el artista así muestra conceptualmente en esta pequeña escultura, encima de una peaña pétrea de distinto color. La obra del Parlamento, firmada y datada ( Ramon (sic)/ Conde/ 2017, parte izquierda), es reveladora de su proceder plástico, bien dúctil, más allá de su conocida praxis plástica, en la que siempre le da una gran importancia a la expresión del rostro. Pero aquí los hombres van sin caras individualizadas, pues no tienen rostro del que resulta una mirada sobre las actitudes humanas, desde el grupo.

El artista buscó siempre que los cuerpos hablen, desde unas mórbidas apariencias, exageradas deformaciones en las que esconde su género, en un efecto buscado para centrarse en la masa corpórea, y haciendo que todo el cabello y los elementos pilosos desaparezcan también..., quedando así, tan sólo, la actitud y el gesto, con los que hablan sus obras. Desde los años ochenta colocará obras en plazas y espacios públicos por toda Galicia.

Otra de sus líneas, dentro de los parámetros mencionados, es la expresión del músculo y la sexualidad, desde los años noventa. El artista ourensano apunta otra de sus constantes, la del trabajo con conceptos filosóficos y psicológicos, desde sus hombres-montaña a los hombres-colectividad gallega en la cumbre de la colina de Galicia. Así se muestra en esta obra del Parlamento de Galicia.

saltar al pe de página