saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Colección letras galegas. Vicente Martínez Risco y Agüero

Autor Siro López Lorenzo e Manuel Ferreiro Badía
Data/Fecha 1981
Medidas 25,5 cm. de diámetro cm
Técnica|Material Resina de poliéster con acabado satinado
Tipo Relevo/Relieve
* Colección Parlamento de Galicia

A carón do hemiciclo está esta Sala das Letras Galegas, a única monográfica do edificio dende o punto de vista da arte. Nas súas paredes exponse a Colección das Letras Galegas, rechamante alfaia de seu entre a colección de arte do Parlamento. Este é un encargo que vai medrando nunha cadencia dunha obra por ano, que depende da escolla da personalidade seleccionada pola Real Academia Galega. Os persoeiros son elixidos polos seus académicos dende 1963, cando nace o Día das Letras Galegas, a partir da proposta de Francisco Fernández del Riego, que tamén asinan Manuel Gómez Román e Xesús Ferro Couselo, ao propoñeren que, co gallo de coincidir aquel ano o centenario da publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro (1837-1885), «a primeira obra maestra coa que contou a literatura galega contemporánea», a Academia debía conmemorar con carácter anual este «fito decisivo na historia da renacencia cultural de Galicia». E propuxeron o 17 de maio por ser nese día a dedicatoria de Rosalía á súa colega Fernán Caballero, alcume tras do que se agochaba Cecilia Böhl de Faber y Ruiz de Larrea (1796-1877).

As obras son relevos realizados por Manuel Ferreiro Badía (A Coruña, 1944), unhas reproducións tipo medalla gran formato, e anepígrafas. O escultor ten feito obras públicas dedicadas a Rosalía, a Torrente Ballester, a Castelao, a Pablo Iglesias, a Camilo José Cela (en Padrón, en 2003), ou aos trobadores, no ano 1998, na Illa de San Simón, no mar de Vigo e Redondela. Ten amosado a súa obra dende Perth e Sidney, en Australia, a Dinamarca, ou na Bienal internacional de Cerveira (Portugal), e tamén en Montevideo, Buenos Aires, Porto, Zaragoza ou Ávila. Recentemente foi premiado no Festival de Arte Abstracta en Moscova, e na Soho Sculpture Prize, en 2014, en Londres. Nese ano representou a España na exposición de medallas en Sofía, Bulgaria, e presentou neste mesmo ano en curso a medalla da matemática coruñesa María Josefa Wonenburger Planells en Otawa, Canadá.

Os seus traballos medallísticos están feitos dende os retratos caricaturizados creados por Siro López Lorenzo (Ferrol, 1943), coa cara dos distintos homenaxeados. Este artista, que foi humorista gráfico e caricaturista político nos xornais galegos dende os anos oitenta até mediados da primeira década deste século, ten desenvolvido en paralelo unha actividade como artista e ensaísta, con libros dedicados ao humor, a Castelao e a Cervantes, e colaborado co escritor Carlos Casares en Con ista lupa, de política internacional no xornal La Región de Ourense, unha sección pioneira na prensa en lingua galega. En 1990 proxectou a praza do Humor na antiga praza dos Ovos da cidade vella da Coruña, á que lle puxeron volume diversos escultores, principalmente Xosé Castiñeiras, e tamén Francisco Escudero, Ramón Conde e o propio Ferreiro Badía. López Lorenzo aborda os retratos non coa vis cómica que adoita cos temas de actualidade na prensa, mais sempre cunha chiscadela humorística a fin de achegar os seus rostros á cidadanía, cunha faciana amable.

Al lado del hemiciclo está esta Sala de las Letras Gallegas, la única monográfica del edificio desde el punto de vista del arte. En sus paredes se exponen la Colección de las Letras Gallegas, llamativa alhaja de por sí entre la colección de arte del Parlamento. Este es un encargo que va creciendo en una cadencia de una obra por año, que depende de la elección de la personalidad seleccionada por la Real Academia Gallega. Las figuras son elegidas por sus académicos desde 1963, cuando nace el Día de las Letras Gallegas, a partir de la propuesta de Francisco Fernández del Riego, que también firman Manuel Gómez Román y Xesús Hierro Couselo, al proponer que, con motivo de coincidir aquel año el centenario de la publicación de Cantares Gallegos de Rosalía de Castro (1837-1885), «la primera obra maestra con la que contó la literatura gallega contemporánea», la Academia debía conmemorar con carácter anual este «hito decisivo en la historia del renacimiento cultural de Galicia». Y propusieron el 17 de mayo por ser en ese día la dedicatoria de Rosalía a su colega Fernán Caballero, apodo tras del que se escondía Cecilia Böhl de Fabery Ruiz de Larrea (1796-1877).

Las obras son relieves realizados por Manuel Ferreiro Badía (A Coruña, 1944), unas reproducciones tipo medalla gran formato, y anepígrafas. El escultor ha hecho obras públicas dedicadas a Rosalía, a Torrente Ballester, a Castelao, a Pablo Iglesias, a Camilo José Cela (en Padrón, en 2003), o a los trovadores, en el año 1998, en la Isla de San Simón, en el mar de Vigo y Redondela. Ha mostrado su obra desde Perth y Sidney, en Australia, Dinamarca, o en la Bienal internacional de Cerveira (Portugal), y también en Montevideo, Buenos Aires, Oporto, Zaragoza o Ávila. Fue premiado en el Festival de Arte Abstracto en Moscú, y en la SohoSculpturePrize, en 2014, en Londres. En ese año representó a España en la exposición de medallas en Sofía, Bulgaria, y presentó en este mismo año en curso la medalla de la matemática coruñesa María Josefa WonenburgerPlanells en Otawa, Canadá.

Sus trabajos medallísticos están hechos desde los retratos caricaturizados creados por Siro López Lorenzo (Ferrol, 1943), con la cara de los distintos homenajeados. Este artista, que fue humorista gráfico y caricaturista político en los periódicos gallegos desde los años ochenta hasta mediados de la primera década de este siglo, tiene desarrollado en paralelo una actividad como artista y ensayista, con libros dedicados al humor, a Castelao y a Cervantes, y colaborado con el escritor Carlos Casares en "Con ista lupa", de política internacional en el periódico La Región de Ourense, una sección pionera en la prensa en lengua gallega. En 1990 proyectó la plaza del Humor en la antigua plaza de los Huevos de la ciudad vieja de A Coruña, a la que le pusieron volumen diversos escultores, principalmente Xosé Castiñeiras, y también Francisco Escudero, Ramón Conde y el propio Ferreiro Badía. López Lorenzo aborda los retratos no con la vis cómica que suele con los temas de actualidad en la prensa, pero siempre con un guiño humorístico a fin de acercar sus rostros a la ciudadanía, con una cara amable.

saltar al pe de página