saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Mujer con corsé

Autor Luís Seoane López
Data/Fecha 1957
Medidas 98x67 cm
Técnica|Material Mixta, pastel
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O artista e intelectual Luís Seoane López é un caso á parte mais ben significado. Naceu en Buenos Aires en 1910, de pais coruñeses emigrantes, e con seis anos vén a Galicia, onde fará co tempo estudos de Dereito na Universidade de Compostela. Home de cidade toda a súa vida e comprometido cos movementos estudantís, relacionarase con Dieste, Eiroa ou Maside, co que o unirá amizade. Dende o debuxo e o grafismo, desenvolve un camiño como autor de viñetas e ilustrador de libros, como os Poemas do sí e do non de Cunqueiro, de 1933, e en revistas, e dende o ano seguinte exercerá como avogado laboral na Coruña. Coa Guerra Civil regresará á súa cidade natal e desenvolverá alí unha intensa actividade cultural que difundirá o mundo de Galicia dende Buenos Aires por Arxentina e Uruguai, a prol dos exiliados e emigrantes. O seu libro Homenaje a la Torre de Hércules, de 1945, foi galardoado en Nova York como un dos mellores libros editados da década. En 1958 leva a medalla da Exposición Universal de Bruxelas, do Senado da Nación Arxentina. Cultivou tamén o ensaio e foi divulgador e crítico de arte, gravador e pintor, e un consumado pintor de murais e deseñador de tapices e cerámica, actividade esta que o une a Isaac Díaz Pardo, no país do Mar da Plata primeiro, e logo con el, dende a amizade e coas ilusións renovadas, no proxecto do Laboratorio de Formas de Sargadelos, en Cervo, Lugo, en 1968, e en paralelo o Museo Carlos Maside de Arte Contemporánea e as Edicións do Castro. A súa arte hai que circunscribila á pegada das vangardas, dende Matisse a Picasso, Braque ou, principalmente, Fernand Léger, nunha síntese plástica que foi decantando até a fin dos seus días, en 1979, na Coruña. Nela, as súas formas independízanse do espazo rural-urbano para converterse en realidades plásticas autónomas co xesto do trazo, intermitente e fragmentario, que flota nos campos de cores planas, nunha liberación total mais sen perder a esencia do contido centrado en Galicia. Neste senso está a súa Mater Gallaecia, símbolo da Galicia da terra e o mar, campesiña e tamén urbana.

As obras que posúe o Parlamento deste egrexio artista, escritor e activista cultural e empresarial, son mulleres sentadas, que van dun abano de case vinte anos, e todas dos anos anteriores á democracia. É a primeira delas Mujer con corsé, obra mixta en pastel, coa firma na parte superior dereita (seoane) e a data á esquerda ('57'). Trátase dunha representación feminina de grandes peitos que nos mira de fronte cos brazos no colo, que viste ampla vestimenta e calza zapatos de tacón. E sobre as súas cores negra e gris traza Seoane unhas rexas liñas en cores violeta e amarela enmarcando-remarcando o seu corpo, dispoñendo que o rostro se mova en dous planos, e engadindo no centro dela un corpiño de cordas cruzadas contra o ventre.

El artista e intelectual Luis Seoane López es un caso aparte mas bien significado. Nació en Buenos Aires en 1910, de padres coruñeses emigrantes, y con seis años viene a Galicia, donde hará con el tiempo estudios de Derecho en la Universidad de Compostela. Hombre de ciudad toda su vida y comprometido con los movimientos estudiantiles, se relacionará con Dieste, Eiroa o Maside, con el que lo unirá amistad. Desde el dibujo y el grafismo, desarrolla un camino como autor de viñetas e ilustrador de libros, como los Poemas del sí y del no de Cunqueiro, de 1933, y en revistas, y desde el año siguiente ejercerá como abogado laboral en A Coruña. Con la Guerra Civil regresará a su ciudad natal y desarrollará allí una intensa actividad cultural que difundirá el mundo de Galicia desde Buenos Aires por Argentina y Uruguay, a favor de los exiliados y emigrantes. Su libro Homenaje a la Torre de Hércules, de 1945, fue galardonado en Nueva York como uno de los mejores libros editados de la década. En 1958 gana la medalla de la Exposición Universal de Bruselas, del Senado de la Nación Argentina. Cultivó también el ensayo y fue divulgador y crítico de arte, grabador y pintor, y un consumado pintor de murales y diseñador de tapices y cerámica, actividad esta que lo une a Isaac Díaz Pardo, en el país del Mar de la Plata primero, y luego con él, desde la amistad y con las ilusiones renovadas, en el proyecto del Laboratorio de Formas de Sargadelos, en Cervo, Lugo, en 1968, y en paralelo el Museo Carlos Maside de Arte Contemporáneo y las Ediciones de Castro. Su arte hay que circunscribirlo a la huella de las vanguardias, desde Matisse a Picasso, Braque o, principalmente, Fernand Léger, en una síntesis plástica que fue decantando hasta el fin de sus días, en 1979, en A Coruña. En ella, sus formas se independizan del espacio rural-urbano para convertirse en realidades plásticas autónomas con el gesto del trazo, intermitente y fragmentario, que flota en los campos de colores planos, en una liberación total, pero sin perder la esencia del contenido centrado en Galicia. En este sentido está su Mater Gallaecia, símbolo de la Galicia de la tierra y el mar, campesina y también urbana.

Las obras que posee el Parlamento de este ilustre artista, escritor y activista cultural y empresarial, son mujeres sentadas, que van de un abanico de casi veinte años, y todas de los años anteriores a la democracia. Es la primera de ellas Mujer con corsé, obra mixta en pastel, con la firma en la parte superior derecha (seoane) y la fecha a la izquierda ('57'). Se trata de una representación femenina de grandes pechos que nos mira de cara con los brazos en el regazo, que viste amplio atuendo y calza zapatos de tacón. Y sobre sus colores negro y gris traza Seoane unas firmes líneas en colores violeta y amarillo enmarcando-remarcando su cuerpo, disponiendo que el rostro se mueva en dos planos, y añadiendo en el centro de ella un corsé de cuerdas cruzadas contra el vientre.

saltar al pe de página