saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Catro figuras

Autor Arturo Souto Feijoo
Data/Fecha Sen datar / Sin datar
Medidas 60x50 cm
Técnica|Material Gouache, papel
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Arturo Souto Feijoo (Pontevedra, 1902-México D.F., 1964). Fillo de pintor paisaxista, Alfredo Souto Cueiros, de quen recibe as primeiras ensinanzas, marcha logo a Madrid para facer carreira de Belas Artes, cunha bolsa de estudos da Deputación de Pontevedra, e alí únese ao Grupo de Artistas Ibéricos, cos que exporá varias veces nos anos trinta, década na que asina con outros un manifesto que rexeita a «arte oficial, vieja y caduca y representativa de una España muerta». Tras acadar o Premio Roma en 1934, trasládase a esta cidade, onde permanece dous anos, con viaxes a París e a España. Neste tempo as temáticas que trata son variadas, mais gusta de escenas que se poden cualificar de marxinais.

Dese mundo de nocturnidade é a obra Catro figuras, asinada na parte inferior dereita (Souto),un gouache sobre papel sen datar, no que fai unha escena realista dese xénero burgués de virtudes públicas-vicios privados, o dun ambiente de casas de citas, dende o contraste das vestimentas. No interior dun cuarto están dous homes con sombreiro, chaqueta, chaleco e garabata, abordando un deles a dúas mulleres arredor dunha mesa, escotadas e cos ombros descubertos. O artista describe así uns fondos prostibularios, coas figuras do primeiro termo máis precisas e iluminadas, sendo as posteriores máis defumadas nas cores, como as vaporosas manchas das paredes e a da penumbrosa escuridade do corredor, situado máis alá da porta aberta. Un ar doce á hora de abordar un tema de tan pouco gusto, inspirado na Nova Obxectividade expresionista alemá, moito máis ácida nos enfoques. Colaborará durante a guerra con obras combativas e moi expresionistas, en debuxos e gravados, a prol da propaganda republicana, coincidindo con artistas como Cristino Mallo, Rafael Dieste ou Lorenzo Varela. Unha gran actividade que lle deu sona e espallou o seu coñecemento por Europa, triunfando coa súa arte en París en 1938, e na Bruxelas do gran artista surrealista James Ensor, do que se fai amigo. Exíliase e marcha a Cuba e Nova York, para recalar finalmente en 1942 en México, cunha visita a Galicia en 1962, para regresar alá, onde morrerá un par de anos máis tarde.

A outra das obras súas que posúe o Parlamento é unha alegoría que se pode relacionar coa arte que coñeceu na súa estadía en Roma, Desnudos femininos, cera sobre papel.[1] A figura dourada e espida da deusa móvese con elegancia e parsimonia no centro da composición, mentres ao redor dela se axitan nuns movementos corais e de ballet. De pé na vieira, orgullosa da súa beleza e feminidade, eis a súa epifanía, cun resaibo á de Botticelli do Museo dos Uffizi, en Florencia, aínda que oposta a ela no desenvolto da pose da deusa fronte á recatada do artista florentino. Souto escolle outro punto de vista, pois as figuras que están detrás dela semella que lle retiran a túnica, causando a súa nudez un efecto de asombro nas figuras de corpos escuros, que retroceden. A un lado hai unha muller serea e uns barcos vermellos no mar. En suma, un gozo visual e culto, o aceno dun artista que estivo coas vangardas en Madrid e París e foi figura destacada do movemento renovador da arte galega, apaixonado da figura da muller e do seu corpo, que representou espido en numerosas ocasións. Na figura central queremos albiscar un simbolismo da Autonomía, que levanta o veo dos novos tempos da democracia,[2] motivo quizais subxacente para tela engadido entón á pinacoteca parlamentaria.


[1] O seu estado é algo deficiente, pois está rachada nun par de puntos da súa pequena superficie. A obra era denominada Nacemento de Afrodita.

[2] Precisa dunha intervención restauradora pois no lado inferior dereito está rota.

Arturo Souto Feijoo (Pontevedra, 1902-México D.F., 1964). Hijo del pintor paisajista, Alfredo Souto Cueiros, de quien recibe las primeras enseñanzas, se desplaza a Madrid para hacer la carrera de Bellas Artes, con una beca de estudios Diputación de Pontevedra, y allí se une al Grupo de Artistas Ibéricos, con los que exporá varias veces en los años treinta, década en la que firma con otros un manifiesto que rechaza el «arte oficial, viejo y caduco y representativo de una España muerta». Tras conseguir el Premio Roma en 1934, se traslada a esta ciudad, donde permanece dos años, co viajes a París y a España. En este tiempo las temáticas que trata son variadas, pero le gustan las escenas que se pueden cualificar de marginales.

De ese mundo de nocturnidad es la obra Catro figuras, firmada en la parte inferior derecha (Souto), un gouache sobre papel sin datar, en el que hace una escena realista de ese género burgués de virtudes públicas-vicios privados, o de un ambiente de casas de citas, desde el contraste de las vestimentas. En el interior de un cuarto están dos hombres con sombrero, chaqueta, chaleco e corbata, abordando uno de ellos a dos mujeres alrrededor de una mesa, escotadas e con los hombros descubiertos. El artista describe así unos fondos prostibularios, con las figuras del primer término pero precisas e iluminadas, siendo las posteriores más difuminadas en los colores, como las vaporosas manchas de las paredes y la de la penumbrosa oscuridad del corredor, situado más allá de la puerta abierta. Un aire dulce a la hora de abordar un tema de tan poco gusto, inspirado en la Nueva Objetividad expresionista alemana, mucho más ácida en los enfoques. Colaborará durante la guerra con obras combativas y muy expresionistas, en dibujos y grabados, a favor de la propaganda republicana, coincidiendo con artistas como Cristino Mallo, Rafael Dieste o Lorenzo Varela. Una gran actividad que le dio fama y extendió su conocimiento por Europa, triunfando con su arte en París en 1938, y en la Bruselas del gran artista surrealista James Ensor, del que se hace amigo. Se exilia y marcha a Cuba y Nueva York, para recalar finalmente en 1942 en México, con una visita a Galicia en 1962, para regresar allá, donde morirá un par de años más tarde.

Otra de las obras que posee el Parlamento es una alegoría que se puede relacionar con el arte que conoció durante su estancia en Roma, Desnudos femininos, cera sobre papel.[1] La figura dorada y desnuda de la diosa se mueve con elegancia y parsimonia en el centro de la composición, pero alrededor de ella se agitan en unos movimientos corales y de ballet. De pie en una vieira, orgullosa de su belleza y feminidad, esa es su epifanía, con un regusta a la de Botticelli del Museo de los Uffizi, en Florencia, aunque opuesta a ella en la pose de la diosa frente a la recatada del artista florentino. Souto escoge otro punto de vista, pues las figuras que están detrás de ella parece que le retiran la túnica, causando con su desnudez un efecto de asombro en las figuras de cuerpos oscuros, que retroceden. A un lado hay una mujer sirena y unos barcos barcos rojos en el mar. En suma, un gozo visual y culto, el gesto de un artista que estuvo con las vanguardias en Madrid y París y fue figura destacada del movimiento renovador del arte gallego, apasionado de la figura de la mujer e de su cuerpo, que representó desnudo en numerosas ocasiones. En la figura central queremos ver un simbolismo de la Autonomía, que levanta el velo de los nuevos tiempos de la democracia,[2] motivo quizás subyaciente para haberla añadido entonces a la pinacoteca parlamentaria.


[1] Su estado es algo deficiente, pues está rota en un par de puntos de su pequeña superficie. La obra era denominada Nacemento de Afrodita.

[2] Necesita una intervención restauradora pues en el lado inferior derecho está rota.

saltar al pe de página