saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Simboloxía de Galicia

Autor Víctor Raimundo Corral Castro
Data/Fecha 2003
Medidas 166x147 cm
Técnica|Material Madeira de carballo/Madera de roble
Tipo Relevo/Relieve
* Colección Parlamento de Galicia

Chegamos á porta situada antes do hemiciclo pola entrada dos deputados. Nela está, latu senso, aínda que máis ben é no friso superior, un amplo relevo en madeira, de grandes dimensións, coa Simboloxía de Galicia, tallado en 2003 por Víctor Corral (asina coas iniciais; a data, na parte inferior esquerda), autor tamén do monumento da Pomba da paz. Trátase dunha paisaxe con orografía de montes, na que van dúas pontes de arcos góticos na parte inferior que, malia non seren realistas, aludirán ás provincias de Ourense e Pontevedra. Enriba delas, o mestre tallista coloca, respectivamente, a Torre de Hércules e mais o cubo da muralla romana de Lugo coñecido como a Mosqueira. No centro da liña montuosa do horizonte, un sol, do que sae unha morea de raios, a modo de coroa. E no que sería o ceo, flotando, o Escudo de Galicia, surmontado da coroa real pechada. No eixe deles, nunhas rochas, insire a forma dunha vieira, e máis abaixo, un cruceiro. Aquela é un símbolo oficioso tanto do mar como, dende el, do Camiño Xacobeo, mentres que o segundo elemento nos fala da relixiosidade do territorio galego. As cruces e os petos de ánimas que están ao seu carón están presentes na inmensa rede de camiños que inzan o territorio e reflicten as devocións piadosas do pobo.

Llegamos a la puerta ubicada antes del hemiciclo por la entrada de los diputados. En ella está, latu senso, aunque más bien es en el friso superior, un amplio relieve en madera, de grandes dimensiones, con la Simboloxía de Galicia, tallado en 2003 por Víctor Corral (firma con las iniciales; la fecha, en la parte inferior izquierda), autor también de la escultura Pomba da paz. Se trata de un paisaje con orografía de montes, en la que van dos puentes de arcos góticos en la parte inferior que, a pesar de no ser realistas, aludirán a las provincias de Ourense y Pontevedra. Encima de ellas, el maestro tallista coloca, respectivamente, la Torre de Hércules y el cubo de la muralla romana de Lugo conocido como la Mosqueira. En el centro de la línea montuosa del horizonte, un sol, del que salen un montón de rayos, a modo de corona. Y en el que sería el cielo, flotando, el Escudo de Galicia, surmontado de la corona real cerrada. En el eje de ellos, en unas rocas, inserta la forma de una vieira, y más abajo, un crucero. Aquella es un símbolo oficioso tanto del mar como, desde él, del Camino Xacobeo, mientras que el segundo elemento nos habla de la religiosidad del territorio gallego. Las cruces y los petos de ánimas que están a su lado están presentes en la inmensa red de caminos que infestan el territorio y reflejan las devociones piadosas del pueblo.

saltar al pe de página