saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Desnudos en el Pardo

Autor Antonio Lago Rivera
Data/Fecha 1961
Medidas 80x72 cm
Técnica|Material Óleo, Lenzo/Lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

O artista coruñés Antonio Lago Rivera (A Coruña, 1916-Altea, Alicante, 1990) foi coetáneo cronolóxico rigoroso de Prego, mais a súa vida e arte son moi distintas, pois dende mediados de século vivirá en París. Da Escola de Artes e Oficios coruñesa pasará a Madrid para estudar con Vázquez Díaz, entre outros, na Escuela de Bellas Artes de San Fernando. O ano de 1945 supón o punto de inflexión da súa vida cando vai á capital francesa coa pensión da Dirección de Asuntos Internacionais. O contacto cos artistas na galería e libraría de Karl Buchholz, en Madrid, na que se exhibía obra vangardista de Tápies, Saura ou Chillida, foi relevante. Regresa fugazmente a Madrid dous anos máis tarde, mais volverá á capital francesa, onde xa se instalará, pasando amplas tempadas en Alacante, até a fin dos seus días. Tivo varias fases na súa pintura, moi distintas, achegando á pintura galega innovadoras formulacións estéticas, que influirán nos novos pintores, expoñendo na Galería Arboreda da Coruña dende finais dos anos setenta. Desnudos en el Pardo, a obra da colección parlamentaria, é un óleo sobre lenzo traballado con espátula en capas de cores, tons grises e marróns, e encarnacións para os corpos, como se flotasen nunha atmosfera esvaída, na que os corpos son formas que se esvaen, nunha valorización da mancha. A firma, 'Lago', en maiúsculas, vai no lado inferior esquerdo. Debaixo vai a data, '1961', en que foi pintado. Dende esta data o artista irá abandonando este xeito de pintar, que o achegou ao informalismo e á abstracción, e recupera a figuración para tratar temas con acaídas composicións con figuras espidas, naturezas mortas, escenas de xénero en clave satírica, e paisaxes.

El artista coruñés Antonio Lago Rivera (A Coruña, 1916-Altea, Alicante, 1990) fue coetáneo cronológico riguroso de Prego, pero su vida y arte son muy distintas, pues desde mediados de siglo vivirá en París. De la Escula de Artes y Oficios coruñesa pasará a Madrid para estudiar con Vázquez Díaz, entre otros, en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. El año de 1945 supone el punto de inflexión de su vida cuando va a la capital francesa con la pensión de la Dirección de Asuntos Internacionales. El contacto con los artistas en la galería y librería de Karl Buchholz, en Madrid, en la que se exhibía obra vanguardista de Tápies, Saura o Chillida, fue relevante. Regresa fugazmente a Madrid dos años más tarde, pero volverá a la capital francesa, donde ya se instalará, pasando amplias temporadas en Alicante, hasta el fin de sus días. Tuvo varias fases en su pintura, muy distintas, acercando a la pintura gallega innovadoras formulaciones estéticas, que influirán en los nuevos pintores, exponiendo en la Galería Arboreda de A Coruña desde finales de los años setenta. Desnudos en el Pardo, la obra de la colección parlamentaria, es un óleo sobre lienzo trabajado con espátula en capas de colores, tonos grises y marrones, y encarnaciones paral os cuerpos, como si flotasen en una atmósfera desvanecida, en la que los cuerpos son formas que se desvanecen, en una valorización de la mancha. La firma, 'Lago', en mayúsculas, va en el lado inferior izquierdo. Debajo va la fecha, '1961', en que fue pintado. Desde esta fecha el artista irá abandonando esta forma de pintar, que lo acercó al informalismo y a la abstracción, y recupera la figuración para tratar temas con acaídas composiciones con figuras desnudas, naturalezas muertas, escenas de género en clave satírica, y paisajes.

saltar al pe de página