saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Presencia De Galicia, Galería Sargadelos

Autor Luís Seoane López
Data/Fecha 1975
Medidas 60x40 cm
Técnica|Material Lámina, cartel
Tipo Cartel
* Colección Parlamento de Galicia

O artista e intelectual Luís Seoane López é un caso á parte mais ben significado. Naceu en Buenos Aires en 1910, de pais coruñeses emigrantes, e con seis anos vén a Galicia, onde fará co tempo estudos de Dereito na Universidade de Compostela. Home de cidade toda a súa vida e comprometido cos movementos estudantís, relacionarase con Dieste, Eiroa ou Maside, co que o unirá amizade. Dende o debuxo e o grafismo, desenvolve un camiño como autor de viñetas e ilustrador de libros, como os Poemas do sí e do non de Cunqueiro, de 1933, e en revistas, e dende o ano seguinte exercerá como avogado laboral na Coruña. Coa Guerra Civil regresará á súa cidade natal e desenvolverá alí unha intensa actividade cultural que difundirá o mundo de Galicia dende Buenos Aires por Arxentina e Uruguai, a prol dos exiliados e emigrantes. O seu libro Homenaje a la Torre de Hércules, de 1945, foi galardoado en Nova York como un dos mellores libros editados da década. En 1958 leva a medalla da Exposición Universal de Bruxelas, do Senado da Nación Arxentina. Cultivou tamén o ensaio e foi divulgador e crítico de arte, gravador e pintor, e un consumado pintor de murais e deseñador de tapices e cerámica, actividade esta que o une a Isaac Díaz Pardo, no país do Mar da Plata primeiro, e logo con el, dende a amizade e coas ilusións renovadas, no proxecto do Laboratorio de Formas de Sargadelos, en Cervo, Lugo, en 1968, e en paralelo o Museo Carlos Maside de Arte Contemporánea e as Edicións do Castro. A súa arte hai que circunscribila á pegada das vangardas, dende Matisse a Picasso, Braque ou, principalmente, Fernand Léger, nunha síntese plástica que foi decantando até a fin dos seus días, en 1979, na Coruña. Nela, as súas formas independízanse do espazo rural-urbano para converterse en realidades plásticas autónomas co xesto do trazo, intermitente e fragmentario, que flota nos campos de cores planas, nunha liberación total mais sen perder a esencia do contido centrado en Galicia. Neste senso está a súa Mater Gallaecia, símbolo da Galicia da terra e o mar, campesiña e tamén urbana.

Consérvase un cartel da «Árbore xenealóxica da cultura galega», exposición Presencia de Galicia, en Madrid, de 1975. A Real Academia Galega dedicoulle o recoñecemento ao seu labor literario co Día das Letras Galegas de 1994, e a Real Academia de Belas Artes da Nosa Señora do Rosario dedicaou o ano 2019 a exaltar a súa contribución pictórica.

El artista e intelectual Luis Seoane López es un caso aparte mas bien significado. Nació en Buenos Aires en 1910, de padres coruñeses emigrantes, y con seis años viene a Galicia, donde hará con el tiempo estudios de Derecho en la Universidad de Compostela. Hombre de ciudad toda su vida y comprometido con los movimientos estudiantiles, se relacionará con Dieste, Eiroa o Maside, con el que lo unirá amistad. Desde el dibujo y el grafismo, desarrolla un camino como autor de viñetas e ilustrador de libros, como los Poemas del sí y del no de Cunqueiro, de 1933, y en revistas, y desde el año siguiente ejercerá como abogado laboral en A Coruña. Con la Guerra Civil regresará a su ciudad natal y desarrollará allí una intensa actividad cultural que difundirá el mundo de Galicia desde Buenos Aires por Argentina y Uruguay, a favor de los exiliados y emigrantes. Su libro Homenaje a la Torre de Hércules, de 1945, fue galardonado en Nueva York como uno de los mejores libros editados de la década. En 1958 gana la medalla de la Exposición Universal de Bruselas, del Senado de la Nación Argentina. Cultivó también el ensayo y fue divulgador y crítico de arte, grabador y pintor, y un consumado pintor de murales y diseñador de tapices y cerámica, actividad esta que lo une a Isaac Díaz Pardo, en el país del Mar de la Plata primero, y luego con él, desde la amistad y con las ilusiones renovadas, en el proyecto del Laboratorio de Formas de Sargadelos, en Cervo, Lugo, en 1968, y en paralelo el Museo Carlos Maside de Arte Contemporáneo y las Ediciones de Castro. Su arte hay que circunscribirlo a la huella de las vanguardias, desde Matisse a Picasso, Braque o, principalmente, Fernand Léger, en una síntesis plástica que fue decantando hasta el fin de sus días, en 1979, en A Coruña. En ella, sus formas se independizan del espacio rural-urbano para convertirse en realidades plásticas autónomas con el gesto del trazo, intermitente y fragmentario, que flota en los campos de colores planos, en una liberación total, pero sin perder la esencia del contenido centrado en Galicia. En este sentido está su Mater Gallaecia, símbolo de la Galicia de la tierra y el mar, campesina y también urbana.

Se conserva un cartel del «Árbol genealógico de la cultura gallega», exposición Presencia de Galicia, en Madrid, de 1975. La Real Academia Gallega le dedicó el reconocimiento a su labor literaria con el Día de las Letras Gallegas de 1994, y la Real Academia de Bellas Artes de Nuestra Señora del Rosario dedicó el año 2019 a exaltar su contribución pictórica.

saltar al pe de página