saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Galaxia

Galaxia é un óleo de José Telmo Lodeiro con pedra mol sobre lenzo asinado e datado en 1975, unha paisaxe da súa Serie Cósmica, de perfís curvilíneos, que exemplifica un amencer ideal, novo, dende a utopía das formas de arco oval que comeza a iluminarse dende un raio cenital na estrelada noite.


Galaxia es un óleo de José Telmo Lodeiro con piedra blanda sobre lienzo firmado y datado en 1975, un paisaje de su Serie Cósmica, de perfiles curvilíneos, que ejemplifica un amanecer ideal, nuevo, desde la utopía de las formas de arco oval que comienza a iluminarse desde un rayo cenital en la estrellada noche.

Autor José Telmo Lodeiro Fernández "Lodeiro"
Data/Fecha 1975
Medidas 150x162 cm
Técnica|Material Óleo, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

José Telmo Lodeiro Fernández (1930-1996) foi un artista de Vigo, cidade dende a que fixo a esencia do seu mundo. Dende a vida familiar no barrio obreiro de Teis, o que configura moito da súa cosmovisión, marchará en 1958 a París para traballar na Citröen, e máis tarde ao cantón suízo de Saint-Gall. Regresa a Vigo en 1963 disposto a transformar o mundo coa súa pintura, facendo a primeira exposición no ano seguinte. Expoñerá nas diferentes cidades do Estado, dende Pamplona a Santander e San Sebastián, Madrid, Murcia, Valencia ou Barcelona. A súa pintura é de raiceira construtiva, baseada na xeometría, e nela busca o equilibrio, co paso dos anos, cun xeometrismo abstracto de proxenie construtivista, unha das vangardas radicais da segunda década do século, mais inserindo nela aspectos do Op Art e da psicodelia propia deses anos. Un traballo, o seu, coas cores en gradación e bandas, e unha técnica de óleo e pedra moída, coas que configura un estilo. Malia asinar como 'pintor de Vigo', a súa arte non é localista, pois traballa os cadros cara á totalidade dende o seu estudio na rúa Marqués de Valladares.

A obra da colección do Parlamento hai que poñela en relación coa súa Serie Erótica e outras paisaxes onduladas. Galaxia é un óleo con pedra mol sobre lenzo asinado e datado en 1975, unha paisaxe da súa Serie Cósmica, de perfís curvilíneos, que exemplifica un amencer ideal, novo, dende a utopía das formas de arco oval que comeza a iluminarse dende un raio cenital na estrelada noite. Nos primeiros oitenta afondará nese achado visual coa Serie Futuro. Moi valorado dende o seu individualismo e anarquía, convencido do asociacionismo para avanzar nun futuro común, foi por iso moi ponderado por escritores como Blanco Amor, Xohana Torres, Cunqueiro e, principalmente, Xosé Luís Méndez Ferrín. Participa no movemento Atlántica (1980-1983), e en 1982 fai unha viaxe a México, país no que expoñerá en diferentes estados. E tamén o fixo nas cidades galegas, sendo as principais a da Casa da Parra en 1988, a da Casa das Artes, Vigo, en 1991, e a do Centro Galego de Arte Contemporánea, Santiago, entre 2007 e 2008. Foi galardoado en 1994 co Premio da Crítica de Galicia.

José Telmo Lodeiro Fernández (1930-1996) fue un artista de Vigo, ciudad desde la que hizo la esencia de su mundo. Desde la vida familiar en el barrio obrero de Teis, lo que configura mucho de su cosmovisión, se marchará en 1958 a París para trabajar en Citröen, y más tarde al cantón suizo de Saint-Gall. Regresa a Vigo en 1963 dispuesto a transformar el mundo con su pintura, haciendo la primera exposición el siguiente año. Expondrá en las diferentes ciudades del Estado, desde Pamplona a Santander y San Sebastián, Madrid, Murcia, Valencia o Barcelona. Su pintura es de raíz constructiva, basada en la geometría, y en ella busca el equilibrio, con el paso de los años, con un geometrismo abstracto de progenie constructivista, una de las vanguardias radicales de la segunda década del siglo, pero insertando en ella aspectos del Op Art y de la psicodelia propia de esos años. Un trabajo con los colores degradados y bandas, y una técnica de óleo y piedra molida con las que configura un estilo. A pesar de firmar como 'pintor de Vigo', su arte no es localista pues trabaja los cuadros hacia la totalidad desde su estudio en la calle Marqués de Valladares.

La obra de la colección del Parlamento hay que relacionarla con su Serie Erótica y otros paisajes ondulados. Galaxia es un óleo con piedra blanda sobre lienzo firmado y datado en 1975, un paisaje de su Serie Cósmica, de perfiles curvilíneos, que ejemplifica un amanecer ideal, nuevo, desde la utopía de las formas de arco oval que comienza a iluminarse desde un rayo cenital en la estrellada noche. En los primeros ochenta ahondará en ese hallazg o visual con la Serie Futuro. Muy valorado desde su individualismo y anarquía, convencido del asociacionismo para avanzar en un futuro común, fue por eso muy ponderado por escritores como Blanco Amor, Xohana Torres, Cunqueiro y, principalmente, Xosé Luís Méndez Ferrín. Participa en el movimiento Atlántica (1980-1983), y en 1982 hace un viaje a México, país en el que expondrá en diferentes estados. Y también lo hizo en las ciudades gallegas, siendo las principales la de la Casa de la Parra en 1988, la de la Casa de las Artes, Vigo, en 1991, y la del Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago, entre 2007 y 2008. Fue galardonado en 1994 con el Premio de la Crítica de Galicia.

saltar al pe de página