saltar al contenido
La versión en castellano es una traducción automática. Si encuentra algún fallo, por favor, envíenoslo a : tradutor@parlamentodegalicia.es

Paisaxe con figuras

Autor Manuel Colmeiro Guimarás
Data/Fecha 1977
Medidas 38x55 cm
Técnica|Material Óleo, lenzo/lienzo
Tipo Pintura
* Colección Parlamento de Galicia

Manuel Colmeiro Guimarás (Chapa-Silleda, Pontevedra, 1901-Salvaterra de Miño, 1999) é un artista cimeiro da primeira arte galega, que absorbeu as influencias dos movementos das vangardas dos anos vinte e trinta.Foi moi novo para a Arxentina, para vivir co seu pai e os tíos que xa levaban anos emigrados en Buenos Aires, e alí fíxose pintor. Xa de volta en Galicia, e co contacto con Maside, dará un xiro á súa forma de pintar construíndo os cadros de temática campesiña, coa aldea e as súas xentes nos traballos cotiáns no centro, mais dun xeito máis rústico e primitivo que aquel, rexeitando os elementos anecdóticos e o folclorismo imperante na pintura rexionalista. Cunha bolsa da Deputación de Pontevedra vai en 1928 a Madrid para estudar na Academia de San Fernando. Mais o artista andará por libre, aprendendo da vida e das visitas ao Museo do Prado, sendo entón cando fará a súa primeira exposición en Vigo. Coa Guerra Civil marcha para Buenos Aires, onde seguía tendo familia, e ao pouco xuntaranse con el a súa muller e os tres fillos. Finalizada a guerra mundial instalarase en París en 1948, e expoñerá as súas obras aquí, en Londres, en Lisboa e en Madrid, na Galería Biosca, á que se vincula, e tamén en Vigo. É ponderado como parte dos artistas da Escola de París e Picasso é o amigo seu, mais devece por Galicia, a onde pouco a pouco se irá achegando, para vivir en Vigo e en San Fiz de Margaride, Silleda: dun lado a gran cidade, doutro o campo. Concedéselle o Pedrón de Ouro en 1982; expón unha mostra antolóxica, que logo será itinerante, no Museo de Arte Contemporánea en 1983, e a Xunta de Galicia outorgaralle en 1986 o Premio das Artes.

As dúas obras, de pequeno formato, da colección de arte do Parlamento son xa dos tempos democráticos: Paisaxe con figuras, de 1977, óleo/lenzo asinado na parte inferior esquerda (COLmeIRO), e Feira, de 1980, óleo/lenzo asinado na parte inferior esquerda (M. COLmeIRO). Paisaxe con figuras é unha escena dun labor no campo, no que unha parella de campesiños sementa patacas. A muller, diante, coa man amósanos a terra, vestida de azul e cun sombreiro cunha banda de cores como a bandeira española; el, con camisa branca e chapeu de feltro, traballa coa ferramenta na terra; diante deles está unha nena cun cesto e sombreiro de palla. Áchanse no medio das terras de labor, onduladas e en bandas de cores, co carro dos bois no medio, nun segundo plano. Detrás das terras de labor está a liña das árbores e, máis lonxe xa, outr as leiras de verdes cores. O artista remata o campo visual nos ondulados e azuis montes baixos que limitan o ceo. Son os duros traballos do rural dobrando o lombo e sen sombra, mais cunhas bandas cromáticas miúdas, ao xeito de Sol LeWitt, mais aquí contextualizadas arredor da terra e das súas xentes, centro dos desexos deste artista e da súa creativa xeración entre a Grande Guerre europea e a Guerra Civil española. Unhas obras que transmiten a memoria dos ritmos campesiños das xentes do interior de Galicia, con liñas e volumes dos que emanan esa tranquilidade e quietude do mundo do campo, pintura de luminosidade mais con sobriedade de tintas, nunhas paisaxes que teñen sempre formas suaves.

Manuel Colmeiro Guimarás (Chapa-Silleda, Pontevedra, 1901-Salvaterra de Miño, 1999) es un artista destacado del primer arte gallego, que absorbió las influencias de los movimientos de las vanguardias de los años veinte y treinta. Emigró a Argentina muy joven para vivir con su padre y sus tíos que ya llevaban años emigrados en Buenos Aires, y allí se hizo pintor. Ya de vuelta en Galicia, y con el contacto con Maside, dará un giro a su forma de pintar construyendo cuadros de temática campesina, con la aldea y sus gentes realizando trabajos cotidianos en el centro, pero de una manera más rústica y primitiva que Maside, rechazando los elementos anecdóticos y el folclorismo imperante en la pintura regionalista. Con una beca de la Diputación de Pontevedra se va en 1928 a Madrid para estudiar en la Academia de San Fernando. Sin embargo, el artista irá por libre, aprendiendo de la vida y de las visitas al Museo del Prado, siendo entonces cuando hará su primera exposición en Vigo. Con la Guerra Civil se traslada a Buenos Aires, donde seguía teniendo familia, y al poco se juntarán con él su mujer y sus tres hijos. Finalizada la Guerra Mundial se instalará en París en 1948, y expondrá sus obras aquí, en Londres, en Lisboa y en Madrid, en la Galería Biosca, a la que se le vincula, y también en Vigo. Es ponderado como parte de los artistas de la Escuela de París y Picasso se hace amigo suyo, pero añora Galicia, adonde poco a poco se irá acercando para vivir en Vigo y en San Fiz de Margaride, Silleda: por un lado, la gran ciudad, por el otro, el campo. En 1982 le conceden el Pedrón de Oro; expone una muestra antológica, que luego será itinerante, en el Museo de Arte Contemporáneo en 1983, y la Xunta de Galicia le otorgará, en 1986, el Premio de las Artes.

Las dos obras, de pequeño formato, de la colección de arte del Parlamento son ya de los tiempos democráticos: Paisaxe con figuras, de 1977, óleo/lienzo firmado en la parte inferior izquierda (COLMEIRO), y Feira, de 1980, óleo/lienzo firmado en la parte inferior izquierda (M. COLMEIRO). Paisaxe con figuras es una escena de labor en el campo, en el que una pareja de campesinos siembra patatas. La mujer, delante, con la mano los muestran la tierra, vestida de azul y con un sombrero con una banda de colores como la bandera española; él, con camisa blanca y sombrero de fieltro, trabaja con la herramienta en la tierra; delante de ellos está una niña con un cesto y sombrero de paja. Se hallan en medio de las tierras de labor, onduladas y en bandas de colores, con el carro de los bueys en medio, en un segundo plano. Detrás de las tierras de labor está la línea de los árboles y, más lejos ya, otras fincas de verdes colores. El artista finaliza el campo visual en los ondulados y azules, montes bajos que limitan el cielo. Son los duros trabajos del rural, doblando el lomo y sin sombra, pero con unas bandas cromáticas menudas, al estilo de Sol LeWitt, pero contextualizadas alrededor de la tierra y de sus gentes, centro de los deseos de este artista y de su creativa generación entre la Grande Guerre europea y la Guerra Civil española. Unas obras que transmiten la memoria de los ritmos campesinos de las gentes del interior de Galicia, con líneas y volúmenes de los que emanan esa tranquilidad y calma del mundo del campo, pintura de luminosidad pero con sobriedad de tintas, en unos paisajes que tienen siempre formas suaves.

saltar al pe de página